Tư cách lưu trú mới: “Kỹ năng đặc định” là gì?
" Kỹ năng đặc định" là tư cách lưu trú được ban hành vào 01/04/2019 trong " Luật quản lý xuất nhập cảnh và chứng nhận dân tị nạn"( Luật nhập cư) và "Luật sửa đổi một số điều của bộ Tư pháp" theo đó, người nước ngoài có khả năng làm việc theo những quy định của luật nhập cư.
Tư cách lưu trú của “Kỹ năng đặc định” có 2 loại là: Kỹ năng đặc định số 1 và kỹ năng đặc định số 2.

Các ngành nghề tiếp nhận kỹ năng đặc định


※Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú

Nội dung hỗ trợ cho người nước ngoài theo diện kỹ năng đặc định

Nhân viên của Conomity hầu hết đều có trên 10 năm kinh nghiệm trong nghiệp vụ quản lý thực tập sinh kỹ năng tại nghiệp đoàn, là những thành viên chuyên hỗ trợ các bạn người Việt, Trung, Philipin và các nước khác.
Chúng tôi sẽ tận dụng, phát huy những thành quả- kinh nghiệm đạt được để tạo nên một cơ chế hỗ trợ toàn điện cho các bạn theo diện kỹ năng đặc định đảm bảo được sư an toàn, an tâm.

Thủ tục tiếp nhận kỹ năng đặc định và quy trình ủy thác nghiệp vụ

Chính sách hỗ trợ (Quy trình ủy thác nghiệp vụ)

So sánh "Thực tập kỹ năng (Hình thức quản lý theo đoàn thể)" và "Kỹ năng đặc định số 1"
Sự khác nhau theo bảng dưới đây:

※Nguồn: Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú
Mọi thông tin chi tiết về nội dung, quy trình, điều kiện… của nguồn nhân lực kỹ năng đặc định nước ngoài xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.